Πως μπορούμε να δραστηριοποιήσουμε τους μαθητές στο μάθημα των Μαθηματικών: ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι με διανύσματα

Ελένη Δημητριάδου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 360-369

How to cite

top

Ελένη Δημητριάδου. "Πως μπορούμε να δραστηριοποιήσουμε τους μαθητές στο μάθημα των Μαθηματικών: ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι με διανύσματα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 360-369. <http://eudml.org/doc/236671>.

@article{ΕλένηΔημητριάδου2003,
author = {Ελένη Δημητριάδου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {360-369},
title = {Πως μπορούμε να δραστηριοποιήσουμε τους μαθητές στο μάθημα των Μαθηματικών: ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι με διανύσματα},
url = {http://eudml.org/doc/236671},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Ελένη Δημητριάδου
TI - Πως μπορούμε να δραστηριοποιήσουμε τους μαθητές στο μάθημα των Μαθηματικών: ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι με διανύσματα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 360
EP - 369
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236671
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.