Η χρήση προσομοιώσεων για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθηματικών στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου

Στέφανος Κεΐσογλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 595-605

How to cite

top

Στέφανος Κεΐσογλου. "Η χρήση προσομοιώσεων για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθηματικών στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 595-605. <http://eudml.org/doc/236672>.

@article{ΣτέφανοςΚεΐσογλου2004,
author = {Στέφανος Κεΐσογλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {595-605},
title = {Η χρήση προσομοιώσεων για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθηματικών στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου},
url = {http://eudml.org/doc/236672},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Στέφανος Κεΐσογλου
TI - Η χρήση προσομοιώσεων για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθηματικών στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 595
EP - 605
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236672
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.