Σφαιρική άποψη των μαθηματικών

Δημήτρης Γαβαλάς; Μαρία Γυφτογιάννη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 70-86

How to cite

top

Δημήτρης Γαβαλάς, and Μαρία Γυφτογιάννη. "Σφαιρική άποψη των μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 70-86. <http://eudml.org/doc/236673>.

@article{ΔημήτρηςΓαβαλάς1998,
author = {Δημήτρης Γαβαλάς, Μαρία Γυφτογιάννη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {70-86},
title = {Σφαιρική άποψη των μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236673},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Γαβαλάς
AU - Μαρία Γυφτογιάννη
TI - Σφαιρική άποψη των μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 70
EP - 86
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236673
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.