Επαναλαμβανόμενα λάθη μαθητών μέσα από τη ματιά ενός νέου μαθηματικού

Νικόλαος Μανάρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 255-263

How to cite

top

Νικόλαος Μανάρας. "Επαναλαμβανόμενα λάθη μαθητών μέσα από τη ματιά ενός νέου μαθηματικού." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 255-263. <http://eudml.org/doc/236674>.

@article{ΝικόλαοςΜανάρας2003,
author = {Νικόλαος Μανάρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {255-263},
title = {Επαναλαμβανόμενα λάθη μαθητών μέσα από τη ματιά ενός νέου μαθηματικού},
url = {http://eudml.org/doc/236674},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Μανάρας
TI - Επαναλαμβανόμενα λάθη μαθητών μέσα από τη ματιά ενός νέου μαθηματικού
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 255
EP - 263
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236674
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.