Τα μαθηματικά στην εκπαίδευση με το 2000 Ante Portas

Χριστίνα Αργυροπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 24-40

How to cite

top

Χριστίνα Αργυροπούλου. "Τα μαθηματικά στην εκπαίδευση με το 2000 Ante Portas." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 24-40. <http://eudml.org/doc/236675>.

@article{ΧριστίναΑργυροπούλου1998,
author = {Χριστίνα Αργυροπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {24-40},
title = {Τα μαθηματικά στην εκπαίδευση με το 2000 Ante Portas},
url = {http://eudml.org/doc/236675},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Χριστίνα Αργυροπούλου
TI - Τα μαθηματικά στην εκπαίδευση με το 2000 Ante Portas
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 24
EP - 40
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236675
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.