Η διαδρομή του παιδιού στη Στατιστική και τις Πιθανότητες, από την προσχολική ηλικία έως την ενηλικίωση….

Θεόδωρος Χατζηπαντελής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 27-40

How to cite

top

Θεόδωρος Χατζηπαντελής. "Η διαδρομή του παιδιού στη Στατιστική και τις Πιθανότητες, από την προσχολική ηλικία έως την ενηλικίωση….." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 27-40. <http://eudml.org/doc/236676>.

@article{ΘεόδωροςΧατζηπαντελής2003,
author = {Θεόδωρος Χατζηπαντελής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {27-40},
title = {Η διαδρομή του παιδιού στη Στατιστική και τις Πιθανότητες, από την προσχολική ηλικία έως την ενηλικίωση….},
url = {http://eudml.org/doc/236676},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Θεόδωρος Χατζηπαντελής
TI - Η διαδρομή του παιδιού στη Στατιστική και τις Πιθανότητες, από την προσχολική ηλικία έως την ενηλικίωση….
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 27
EP - 40
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236676
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.