Για την σχέση των Μαθηματικών με τις άλλες επιστήμες και την τέχνη.

Δημήτρης Παναγόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 618-623

How to cite

top

Δημήτρης Παναγόπουλος. "Για την σχέση των Μαθηματικών με τις άλλες επιστήμες και την τέχνη.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 618-623. <http://eudml.org/doc/236677>.

@article{ΔημήτρηςΠαναγόπουλος2002,
author = {Δημήτρης Παναγόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {618-623},
title = {Για την σχέση των Μαθηματικών με τις άλλες επιστήμες και την τέχνη.},
url = {http://eudml.org/doc/236677},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Παναγόπουλος
TI - Για την σχέση των Μαθηματικών με τις άλλες επιστήμες και την τέχνη.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 618
EP - 623
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236677
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.