Η εκπαίδευση δασκάλων και καθηγητών μαθηματικών και η διδακτική των μαθηματικών.

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 356-363

How to cite

top

"Η εκπαίδευση δασκάλων και καθηγητών μαθηματικών και η διδακτική των μαθηματικών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 356-363. <http://eudml.org/doc/236678>.

@article{Unknown1983,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {356-363},
title = {Η εκπαίδευση δασκάλων και καθηγητών μαθηματικών και η διδακτική των μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/236678},
year = {1983},
}

TY - JOUR
TI - Η εκπαίδευση δασκάλων και καθηγητών μαθηματικών και η διδακτική των μαθηματικών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 356
EP - 363
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236678
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.