Μια πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ για ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης καθηγητών της Δ.Ε. «από απόσταση» σε θέματα Διδακτικής Μαθηματικών, σε καθηγητές της Θεσσαλίας

Απόστολος Χατζηγεωργίου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 121-127

How to cite

top

Απόστολος Χατζηγεωργίου. "Μια πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ για ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης καθηγητών της Δ.Ε. «από απόσταση» σε θέματα Διδακτικής Μαθηματικών, σε καθηγητές της Θεσσαλίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 121-127. <http://eudml.org/doc/236679>.

@article{ΑπόστολοςΧατζηγεωργίου1994,
author = {Απόστολος Χατζηγεωργίου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {121-127},
title = {Μια πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ για ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης καθηγητών της Δ.Ε. «από απόσταση» σε θέματα Διδακτικής Μαθηματικών, σε καθηγητές της Θεσσαλίας},
url = {http://eudml.org/doc/236679},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Απόστολος Χατζηγεωργίου
TI - Μια πρωτοβουλία της ΟΛΜΕ για ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης καθηγητών της Δ.Ε. «από απόσταση» σε θέματα Διδακτικής Μαθηματικών, σε καθηγητές της Θεσσαλίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 121
EP - 127
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236679
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.