Αριθμοί και αρίθμηση στην Ελληνική νοηματική γλώσσα

Βασίλης Κουρμπέτης; Κωνσταντίνος Γκυρτής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 135-145

How to cite

top

Βασίλης Κουρμπέτης, and Κωνσταντίνος Γκυρτής. "Αριθμοί και αρίθμηση στην Ελληνική νοηματική γλώσσα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 135-145. <http://eudml.org/doc/236681>.

@article{ΒασίληςΚουρμπέτης2004,
author = {Βασίλης Κουρμπέτης, Κωνσταντίνος Γκυρτής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {135-145},
title = {Αριθμοί και αρίθμηση στην Ελληνική νοηματική γλώσσα},
url = {http://eudml.org/doc/236681},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλης Κουρμπέτης
AU - Κωνσταντίνος Γκυρτής
TI - Αριθμοί και αρίθμηση στην Ελληνική νοηματική γλώσσα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 135
EP - 145
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236681
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.