Κριτική και σχεδιασμός της ελληνικής παιδείας Τα βαθύτερα αίτια για τη μη επίτευξη των αναφερομένων σαν επιδιώξεων της Μαθηματικής Παιδείας στη χώρα μας

Νικ. Κισκύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 325-340

How to cite

top

Νικ. Κισκύρας. "Κριτική και σχεδιασμός της ελληνικής παιδείας Τα βαθύτερα αίτια για τη μη επίτευξη των αναφερομένων σαν επιδιώξεων της Μαθηματικής Παιδείας στη χώρα μας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 325-340. <http://eudml.org/doc/236685>.

@article{Νικ1996,
author = {Νικ. Κισκύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {325-340},
title = {Κριτική και σχεδιασμός της ελληνικής παιδείας Τα βαθύτερα αίτια για τη μη επίτευξη των αναφερομένων σαν επιδιώξεων της Μαθηματικής Παιδείας στη χώρα μας},
url = {http://eudml.org/doc/236685},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Νικ. Κισκύρας
TI - Κριτική και σχεδιασμός της ελληνικής παιδείας Τα βαθύτερα αίτια για τη μη επίτευξη των αναφερομένων σαν επιδιώξεων της Μαθηματικής Παιδείας στη χώρα μας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 325
EP - 340
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236685
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.