Εξελικτικά προβλήματα στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία

Ιωάννης Στρατής; Ανδρέας Ιωαννίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 649-659

How to cite

top

Ιωάννης Στρατής, and Ανδρέας Ιωαννίδης. "Εξελικτικά προβλήματα στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 649-659. <http://eudml.org/doc/236686>.

@article{ΙωάννηςΣτρατής2005,
author = {Ιωάννης Στρατής, Ανδρέας Ιωαννίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {649-659},
title = {Εξελικτικά προβλήματα στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία},
url = {http://eudml.org/doc/236686},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Στρατής
AU - Ανδρέας Ιωαννίδης
TI - Εξελικτικά προβλήματα στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 649
EP - 659
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236686
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.