Η αναθεώρηση της κλίμακας: Τα μάθηματικά ως ανδρικός τομέας των Fennema-Sherman. Αποτελέσματα από την πρώτη φάση της έρευνας

Η. Forgasz; G. Leder; A. Barkatsas

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 389-400

How to cite

top

Η. Forgasz, G. Leder, and A. Barkatsas. "Η αναθεώρηση της κλίμακας: Τα μάθηματικά ως ανδρικός τομέας των Fennema-Sherman. Αποτελέσματα από την πρώτη φάση της έρευνας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 389-400. <http://eudml.org/doc/236688>.

@article{Η1998,
author = {Η. Forgasz, G. Leder, A. Barkatsas},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {389-400},
title = {Η αναθεώρηση της κλίμακας: Τα μάθηματικά ως ανδρικός τομέας των Fennema-Sherman. Αποτελέσματα από την πρώτη φάση της έρευνας},
url = {http://eudml.org/doc/236688},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Η. Forgasz
AU - G. Leder
AU - A. Barkatsas
TI - Η αναθεώρηση της κλίμακας: Τα μάθηματικά ως ανδρικός τομέας των Fennema-Sherman. Αποτελέσματα από την πρώτη φάση της έρευνας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 389
EP - 400
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236688
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.