Μια διαδρομή από την κλασική λογική στις σύγχρονες λογικές

Βασίλειος Κ. Παπαδόπουλος; Απόστολος Συρόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 105-117

How to cite

top

Βασίλειος Κ. Παπαδόπουλος, and Απόστολος Συρόπουλος. "Μια διαδρομή από την κλασική λογική στις σύγχρονες λογικές." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 105-117. <http://eudml.org/doc/236691>.

@article{ΒασίλειοςΚ1998,
author = {Βασίλειος Κ. Παπαδόπουλος, Απόστολος Συρόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {105-117},
title = {Μια διαδρομή από την κλασική λογική στις σύγχρονες λογικές},
url = {http://eudml.org/doc/236691},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλειος Κ. Παπαδόπουλος
AU - Απόστολος Συρόπουλος
TI - Μια διαδρομή από την κλασική λογική στις σύγχρονες λογικές
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 105
EP - 117
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236691
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.