Μηχανισμοί Αμυνας και στάσεις των μάθητων του Λυκείου απέναντι στα Μαθηματικά

Φερεντίνος Σπύρος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 43-52

How to cite

top

Φερεντίνος Σπύρος. "Μηχανισμοί Αμυνας και στάσεις των μάθητων του Λυκείου απέναντι στα Μαθηματικά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 43-52. <http://eudml.org/doc/236695>.

@article{ΦερεντίνοςΣπύρος1999,
author = {Φερεντίνος Σπύρος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {43-52},
title = {Μηχανισμοί Αμυνας και στάσεις των μάθητων του Λυκείου απέναντι στα Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/236695},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Φερεντίνος Σπύρος
TI - Μηχανισμοί Αμυνας και στάσεις των μάθητων του Λυκείου απέναντι στα Μαθηματικά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 43
EP - 52
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236695
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.