Διδασκαλία των Μαθηματικών και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ιωάννης Μαντάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 657-658

How to cite

top

Ιωάννης Μαντάς. "Διδασκαλία των Μαθηματικών και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 657-658. <http://eudml.org/doc/236696>.

@article{ΙωάννηςΜαντάς2000,
author = {Ιωάννης Μαντάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {657-658},
title = {Διδασκαλία των Μαθηματικών και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές},
url = {http://eudml.org/doc/236696},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Μαντάς
TI - Διδασκαλία των Μαθηματικών και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 657
EP - 658
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236696
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.