Χρήση εποπτικών μέσων και ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο

Σοφία Πιτέρη; Πέτρος Μουαμελετζής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 201-210

How to cite

top

Σοφία Πιτέρη, and Πέτρος Μουαμελετζής. "Χρήση εποπτικών μέσων και ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 201-210. <http://eudml.org/doc/236700>.

@article{ΣοφίαΠιτέρη2005,
author = {Σοφία Πιτέρη, Πέτρος Μουαμελετζής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {201-210},
title = {Χρήση εποπτικών μέσων και ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο},
url = {http://eudml.org/doc/236700},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Σοφία Πιτέρη
AU - Πέτρος Μουαμελετζής
TI - Χρήση εποπτικών μέσων και ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 201
EP - 210
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236700
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.