Κοινωνικό πολιτιστικό πλαίσιο του διδακτικού μετασχηματισμού στα Μαθηματικά.

Τ. Πατρώνης; Γ. Θωμαΐδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 271-287

How to cite

top

Τ. Πατρώνης, and Γ. Θωμαΐδης. "Κοινωνικό πολιτιστικό πλαίσιο του διδακτικού μετασχηματισμού στα Μαθηματικά.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 271-287. <http://eudml.org/doc/236701>.

@article{Τ1994,
author = {Τ. Πατρώνης, Γ. Θωμαΐδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {271-287},
title = {Κοινωνικό πολιτιστικό πλαίσιο του διδακτικού μετασχηματισμού στα Μαθηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/236701},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Τ. Πατρώνης
AU - Γ. Θωμαΐδης
TI - Κοινωνικό πολιτιστικό πλαίσιο του διδακτικού μετασχηματισμού στα Μαθηματικά.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 271
EP - 287
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236701
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.