Η μαθηματική εκπαίδευση στην Ελλάδα του σήμερα: προβληματισμοί και προτάσεις

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 533-543

How to cite

top

"Η μαθηματική εκπαίδευση στην Ελλάδα του σήμερα: προβληματισμοί και προτάσεις." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 533-543. <http://eudml.org/doc/236703>.

@article{Unknown2004,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {533-543},
title = {Η μαθηματική εκπαίδευση στην Ελλάδα του σήμερα: προβληματισμοί και προτάσεις},
url = {http://eudml.org/doc/236703},
year = {2004},
}

TY - JOUR
TI - Η μαθηματική εκπαίδευση στην Ελλάδα του σήμερα: προβληματισμοί και προτάσεις
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 533
EP - 543
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236703
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.