Αλγεβρική σκέψη και επίδοση στα Μαθηματικά των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Ιωάννης Ζάχος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 461-470

How to cite

top

Ιωάννης Ζάχος. "Αλγεβρική σκέψη και επίδοση στα Μαθηματικά των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 461-470. <http://eudml.org/doc/236704>.

@article{ΙωάννηςΖάχος2000,
author = {Ιωάννης Ζάχος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {461-470},
title = {Αλγεβρική σκέψη και επίδοση στα Μαθηματικά των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου},
url = {http://eudml.org/doc/236704},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Ζάχος
TI - Αλγεβρική σκέψη και επίδοση στα Μαθηματικά των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 461
EP - 470
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236704
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.