Σχέση Μαθηματικών και Φυσικής: Ιστορική διάσταση και εκπαιδευτική πράξη

Κωνσταντίνος Τζανάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 58-65

How to cite

top

Κωνσταντίνος Τζανάκης. "Σχέση Μαθηματικών και Φυσικής: Ιστορική διάσταση και εκπαιδευτική πράξη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 58-65. <http://eudml.org/doc/236707>.

@article{ΚωνσταντίνοςΤζανάκης1995,
author = {Κωνσταντίνος Τζανάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {58-65},
title = {Σχέση Μαθηματικών και Φυσικής: Ιστορική διάσταση και εκπαιδευτική πράξη},
url = {http://eudml.org/doc/236707},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Τζανάκης
TI - Σχέση Μαθηματικών και Φυσικής: Ιστορική διάσταση και εκπαιδευτική πράξη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 58
EP - 65
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236707
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.