Οι αντιλήψεις των υποψήφιων καθηγητών των Μαθηματικών για τη διδακτική διαδικασία και την επιμόρφωση.

Μαριάννα Τζεκάκη; Καλδρυμίδου Μαρία; Οικονόμου Ανδρέας; Πέτρος Οικονόμου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 515-536

How to cite

top

Μαριάννα Τζεκάκη, et al. "Οι αντιλήψεις των υποψήφιων καθηγητών των Μαθηματικών για τη διδακτική διαδικασία και την επιμόρφωση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 515-536. <http://eudml.org/doc/236708>.

@article{ΜαριάνναΤζεκάκη1994,
author = {Μαριάννα Τζεκάκη, Καλδρυμίδου Μαρία, Οικονόμου Ανδρέας, Πέτρος Οικονόμου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {515-536},
title = {Οι αντιλήψεις των υποψήφιων καθηγητών των Μαθηματικών για τη διδακτική διαδικασία και την επιμόρφωση.},
url = {http://eudml.org/doc/236708},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Μαριάννα Τζεκάκη
AU - Καλδρυμίδου Μαρία
AU - Οικονόμου Ανδρέας
AU - Πέτρος Οικονόμου
TI - Οι αντιλήψεις των υποψήφιων καθηγητών των Μαθηματικών για τη διδακτική διαδικασία και την επιμόρφωση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 515
EP - 536
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236708
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.