Ταξινόμηση του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού: σύνδεση με τη Θεωρία Παιγνίων

Καλαβάσης Φραγκίσκος; Χρυσάνθη Σκουμπουρδή

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 504-514

How to cite

top

Καλαβάσης Φραγκίσκος, and Χρυσάνθη Σκουμπουρδή. "Ταξινόμηση του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού: σύνδεση με τη Θεωρία Παιγνίων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 504-514. <http://eudml.org/doc/236709>.

@article{ΚαλαβάσηςΦραγκίσκος2005,
author = {Καλαβάσης Φραγκίσκος, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {504-514},
title = {Ταξινόμηση του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού: σύνδεση με τη Θεωρία Παιγνίων},
url = {http://eudml.org/doc/236709},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Καλαβάσης Φραγκίσκος
AU - Χρυσάνθη Σκουμπουρδή
TI - Ταξινόμηση του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού: σύνδεση με τη Θεωρία Παιγνίων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 504
EP - 514
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236709
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.