Καινοτομίες στο πρόγραμμα των μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου.

Σ. Κορομηλάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 299-303

How to cite

top

Σ. Κορομηλάς. "Καινοτομίες στο πρόγραμμα των μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 299-303. <http://eudml.org/doc/236711>.

@article{Σ1983,
author = {Σ. Κορομηλάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {299-303},
title = {Καινοτομίες στο πρόγραμμα των μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου.},
url = {http://eudml.org/doc/236711},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Κορομηλάς
TI - Καινοτομίες στο πρόγραμμα των μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 299
EP - 303
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236711
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.