Μαθαίνω παίζοντας..... Να λύνω προβλήματα με ποσά και ποσοστά

Κώστας Αρβανιτάκης; Ζαχαρένια Παξιμαδάκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 495-499

How to cite

top

Κώστας Αρβανιτάκης, and Ζαχαρένια Παξιμαδάκη. "Μαθαίνω παίζοντας..... Να λύνω προβλήματα με ποσά και ποσοστά." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 495-499. <http://eudml.org/doc/236712>.

@article{ΚώσταςΑρβανιτάκης1997,
author = {Κώστας Αρβανιτάκης, Ζαχαρένια Παξιμαδάκη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {495-499},
title = {Μαθαίνω παίζοντας..... Να λύνω προβλήματα με ποσά και ποσοστά},
url = {http://eudml.org/doc/236712},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Αρβανιτάκης
AU - Ζαχαρένια Παξιμαδάκη
TI - Μαθαίνω παίζοντας..... Να λύνω προβλήματα με ποσά και ποσοστά
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 495
EP - 499
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236712
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.