Άρρητος αριθμός

Μαλβίνα Παπαδάκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 221-228

How to cite

top

Μαλβίνα Παπαδάκη. "Άρρητος αριθμός." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 221-228. <http://eudml.org/doc/236714>.

@article{ΜαλβίναΠαπαδάκη1994,
author = {Μαλβίνα Παπαδάκη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {221-228},
title = {Άρρητος αριθμός},
url = {http://eudml.org/doc/236714},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Μαλβίνα Παπαδάκη
TI - Άρρητος αριθμός
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 221
EP - 228
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236714
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.