Η Φιλοσοφία των αξιωματικών συστημάτων. Τα αξιωματικά συστήματα Η. Weyl, Ν. Κοίmogorov, A.V. Pogorelov.

Βαγγέλης Ντζιαχρήστος; Δημήτρης Κοντογιάννης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 249-259

How to cite

top

Βαγγέλης Ντζιαχρήστος, and Δημήτρης Κοντογιάννης. "Η Φιλοσοφία των αξιωματικών συστημάτων. Τα αξιωματικά συστήματα Η. Weyl, Ν. Κοίmogorov, A.V. Pogorelov.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 249-259. <http://eudml.org/doc/236717>.

@article{ΒαγγέληςΝτζιαχρήστος1994,
author = {Βαγγέλης Ντζιαχρήστος, Δημήτρης Κοντογιάννης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {249-259},
title = {Η Φιλοσοφία των αξιωματικών συστημάτων. Τα αξιωματικά συστήματα Η. Weyl, Ν. Κοίmogorov, A.V. Pogorelov.},
url = {http://eudml.org/doc/236717},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Βαγγέλης Ντζιαχρήστος
AU - Δημήτρης Κοντογιάννης
TI - Η Φιλοσοφία των αξιωματικών συστημάτων. Τα αξιωματικά συστήματα Η. Weyl, Ν. Κοίmogorov, A.V. Pogorelov.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 249
EP - 259
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236717
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.