Άλγεβρα : ένα εργαλείο επίλυσης προβλημάτων

Πέτρος Βερύκιος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 20-30

How to cite

top

Πέτρος Βερύκιος. "Άλγεβρα : ένα εργαλείο επίλυσης προβλημάτων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 20-30. <http://eudml.org/doc/236719>.

@article{ΠέτροςΒερύκιος2005,
author = {Πέτρος Βερύκιος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {20-30},
title = {Άλγεβρα : ένα εργαλείο επίλυσης προβλημάτων},
url = {http://eudml.org/doc/236719},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Πέτρος Βερύκιος
TI - Άλγεβρα : ένα εργαλείο επίλυσης προβλημάτων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 20
EP - 30
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236719
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.