Τα πρώτα διδακτικά βιβλία Μαθηματικών από την τουρκοκρατία μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα

Γ. Ωραιόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 35-40

How to cite

top

Γ. Ωραιόπουλος. "Τα πρώτα διδακτικά βιβλία Μαθηματικών από την τουρκοκρατία μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 35-40. <http://eudml.org/doc/236720>.

@article{Γ1986,
author = {Γ. Ωραιόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {35-40},
title = {Τα πρώτα διδακτικά βιβλία Μαθηματικών από την τουρκοκρατία μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα},
url = {http://eudml.org/doc/236720},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Ωραιόπουλος
TI - Τα πρώτα διδακτικά βιβλία Μαθηματικών από την τουρκοκρατία μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 35
EP - 40
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236720
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.