Το υπολογιστικό πακέτο Mathematica: Από την ερευνητική εμπειρία στη διδακτική πράξη

Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 313-318

How to cite

top

Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο. "Το υπολογιστικό πακέτο Mathematica: Από την ερευνητική εμπειρία στη διδακτική πράξη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 313-318. <http://eudml.org/doc/236721>.

@article{ΜηδιαθέσιμοΜηδιαθέσιμο1998,
author = {Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {313-318},
title = {Το υπολογιστικό πακέτο Mathematica: Από την ερευνητική εμπειρία στη διδακτική πράξη},
url = {http://eudml.org/doc/236721},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο
TI - Το υπολογιστικό πακέτο Mathematica: Από την ερευνητική εμπειρία στη διδακτική πράξη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 313
EP - 318
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236721
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.