Πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις της μαθηματικής παιδείας

Κωνσταντίνος Ζαχάρος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 398-408

How to cite

top

Κωνσταντίνος Ζαχάρος. "Πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις της μαθηματικής παιδείας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 398-408. <http://eudml.org/doc/236722>.

@article{ΚωνσταντίνοςΖαχάρος2000,
author = {Κωνσταντίνος Ζαχάρος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {398-408},
title = {Πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις της μαθηματικής παιδείας},
url = {http://eudml.org/doc/236722},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Ζαχάρος
TI - Πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις της μαθηματικής παιδείας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 398
EP - 408
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236722
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.