Η συμβολή της συνεπαγωγικής στατιστικής ανάλυσης στην επεξεργασία διδακτικών δεδομένω των Μαθηματικών: Εφαρμογή στη μετάφραση αναπαραστάσεων.

Αθανάσιος Γαγάτσης; Αντιγόνη Μουγή

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 210-221

How to cite

top

Αθανάσιος Γαγάτσης, and Αντιγόνη Μουγή. "Η συμβολή της συνεπαγωγικής στατιστικής ανάλυσης στην επεξεργασία διδακτικών δεδομένω των Μαθηματικών: Εφαρμογή στη μετάφραση αναπαραστάσεων.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 210-221. <http://eudml.org/doc/236724>.

@article{ΑθανάσιοςΓαγάτσης2000,
author = {Αθανάσιος Γαγάτσης, Αντιγόνη Μουγή},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {210-221},
title = {Η συμβολή της συνεπαγωγικής στατιστικής ανάλυσης στην επεξεργασία διδακτικών δεδομένω των Μαθηματικών: Εφαρμογή στη μετάφραση αναπαραστάσεων.},
url = {http://eudml.org/doc/236724},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Γαγάτσης
AU - Αντιγόνη Μουγή
TI - Η συμβολή της συνεπαγωγικής στατιστικής ανάλυσης στην επεξεργασία διδακτικών δεδομένω των Μαθηματικών: Εφαρμογή στη μετάφραση αναπαραστάσεων.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 210
EP - 221
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236724
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.