Τα Μαθηματικά προγράμματα της στοιχειώδους εκπαίδευσης στη Σ.Δ.Ρουμανίας

Δ. Κοντογιάννης; Χ. Μιχάϊ

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 263-269

How to cite

top

Δ. Κοντογιάννης, and Χ. Μιχάϊ. "Τα Μαθηματικά προγράμματα της στοιχειώδους εκπαίδευσης στη Σ.Δ.Ρουμανίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 263-269. <http://eudml.org/doc/236728>.

@article{Δ1987,
author = {Δ. Κοντογιάννης, Χ. Μιχάϊ},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {263-269},
title = {Τα Μαθηματικά προγράμματα της στοιχειώδους εκπαίδευσης στη Σ.Δ.Ρουμανίας},
url = {http://eudml.org/doc/236728},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Κοντογιάννης
AU - Χ. Μιχάϊ
TI - Τα Μαθηματικά προγράμματα της στοιχειώδους εκπαίδευσης στη Σ.Δ.Ρουμανίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 263
EP - 269
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236728
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.