Η έννοια και η φυσική σημασία της μέσης τιμής συνάρτησης

New Author

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 218-229

How to cite

top

New Author. "Η έννοια και η φυσική σημασία της μέσης τιμής συνάρτησης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 218-229. <http://eudml.org/doc/236730>.

@article{NewAuthor2004,
author = {New Author},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {218-229},
title = {Η έννοια και η φυσική σημασία της μέσης τιμής συνάρτησης},
url = {http://eudml.org/doc/236730},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - New Author
TI - Η έννοια και η φυσική σημασία της μέσης τιμής συνάρτησης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 218
EP - 229
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236730
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.