Θεωρία Πιθανοτήτων στο Ενιαίο Λύκειο: Επιστημονολογική Προσέγγιση - Διδακτική Ανάλυση

Καραμπάτσας Κώστας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 25-33

How to cite

top

Καραμπάτσας Κώστας. "Θεωρία Πιθανοτήτων στο Ενιαίο Λύκειο: Επιστημονολογική Προσέγγιση - Διδακτική Ανάλυση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 25-33. <http://eudml.org/doc/236731>.

@article{ΚαραμπάτσαςΚώστας1999,
author = {Καραμπάτσας Κώστας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {25-33},
title = {Θεωρία Πιθανοτήτων στο Ενιαίο Λύκειο: Επιστημονολογική Προσέγγιση - Διδακτική Ανάλυση},
url = {http://eudml.org/doc/236731},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Καραμπάτσας Κώστας
TI - Θεωρία Πιθανοτήτων στο Ενιαίο Λύκειο: Επιστημονολογική Προσέγγιση - Διδακτική Ανάλυση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 25
EP - 33
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236731
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.