Μαθηματικά και κουλτούρες: η συνάντηση της κοινωνικής ανθρωπολογίας με τη μαθηματική εκπαίδευση

Φραγκίσκος Καλαβάσης; Χαρούλα Σταθοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 471-481

How to cite

top

Φραγκίσκος Καλαβάσης, and Χαρούλα Σταθοπούλου. "Μαθηματικά και κουλτούρες: η συνάντηση της κοινωνικής ανθρωπολογίας με τη μαθηματική εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 471-481. <http://eudml.org/doc/236732>.

@article{ΦραγκίσκοςΚαλαβάσης2000,
author = {Φραγκίσκος Καλαβάσης, Χαρούλα Σταθοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {471-481},
title = {Μαθηματικά και κουλτούρες: η συνάντηση της κοινωνικής ανθρωπολογίας με τη μαθηματική εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236732},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Φραγκίσκος Καλαβάσης
AU - Χαρούλα Σταθοπούλου
TI - Μαθηματικά και κουλτούρες: η συνάντηση της κοινωνικής ανθρωπολογίας με τη μαθηματική εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 471
EP - 481
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236732
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.