Χαιρετισμός του Συμπροέδρου του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου

Σταύρος Παπασταυρίοης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 11-12

How to cite

top

Σταύρος Παπασταυρίοης. "Χαιρετισμός του Συμπροέδρου του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 11-12. <http://eudml.org/doc/236736>.

@article{ΣταύροςΠαπασταυρίοης2000,
author = {Σταύρος Παπασταυρίοης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {11-12},
title = {Χαιρετισμός του Συμπροέδρου του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου},
url = {http://eudml.org/doc/236736},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Σταύρος Παπασταυρίοης
TI - Χαιρετισμός του Συμπροέδρου του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 11
EP - 12
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236736
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.