Προβληματισμοί για την κατάκτηση εννοιών στις πιθανότητες

Θ. Χατζηπαντελής; Π. Γκάσταρης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 285-292

How to cite

top

Θ. Χατζηπαντελής, and Π. Γκάσταρης. "Προβληματισμοί για την κατάκτηση εννοιών στις πιθανότητες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 285-292. <http://eudml.org/doc/236737>.

@article{Θ1996,
author = {Θ. Χατζηπαντελής, Π. Γκάσταρης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {285-292},
title = {Προβληματισμοί για την κατάκτηση εννοιών στις πιθανότητες},
url = {http://eudml.org/doc/236737},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Χατζηπαντελής
AU - Π. Γκάσταρης
TI - Προβληματισμοί για την κατάκτηση εννοιών στις πιθανότητες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 285
EP - 292
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236737
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.