Μέρος δεύτερο : Οι επιζήμιες επιπτώσεις από τον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών στη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη ζωή

Ν. Α. Κισκύρας; Χρ. Α. Κισκύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1991)

 • Issue: 8, page 71-88

How to cite

top

Ν. Α. Κισκύρας, and Χρ. Α. Κισκύρας. "Μέρος δεύτερο : Οι επιζήμιες επιπτώσεις από τον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών στη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη ζωή." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1991): 71-88. <http://eudml.org/doc/236738>.

@article{Ν1991,
author = {Ν. Α. Κισκύρας, Χρ. Α. Κισκύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {8},
pages = {71-88},
title = {Μέρος δεύτερο : Οι επιζήμιες επιπτώσεις από τον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών στη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη ζωή},
url = {http://eudml.org/doc/236738},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Α. Κισκύρας
AU - Χρ. Α. Κισκύρας
TI - Μέρος δεύτερο : Οι επιζήμιες επιπτώσεις από τον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών στη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη ζωή
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1991
IS - 8
SP - 71
EP - 88
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236738
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.