Πρόταση αναλυτικού προγράμματος για τον αριθμό και τις πράξεις: Προτάσεις και ανοιχτά προβλήματα.

Αλέξανδρος Μαρκέτος; Γιώργος Μπάρμπας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 463-468

How to cite

top

Αλέξανδρος Μαρκέτος, and Γιώργος Μπάρμπας. "Πρόταση αναλυτικού προγράμματος για τον αριθμό και τις πράξεις: Προτάσεις και ανοιχτά προβλήματα.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 463-468. <http://eudml.org/doc/236739>.

@article{ΑλέξανδροςΜαρκέτος1993,
author = {Αλέξανδρος Μαρκέτος, Γιώργος Μπάρμπας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {463-468},
title = {Πρόταση αναλυτικού προγράμματος για τον αριθμό και τις πράξεις: Προτάσεις και ανοιχτά προβλήματα.},
url = {http://eudml.org/doc/236739},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Αλέξανδρος Μαρκέτος
AU - Γιώργος Μπάρμπας
TI - Πρόταση αναλυτικού προγράμματος για τον αριθμό και τις πράξεις: Προτάσεις και ανοιχτά προβλήματα.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 463
EP - 468
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236739
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.