Το Μαθηματικό Σχέδιο στα διδακτικά βιβλία

Σωτήρης Βογιατζής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 234-255

How to cite

top

Σωτήρης Βογιατζής. "Το Μαθηματικό Σχέδιο στα διδακτικά βιβλία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 234-255. <http://eudml.org/doc/236740>.

@article{ΣωτήρηςΒογιατζής1992,
author = {Σωτήρης Βογιατζής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {234-255},
title = {Το Μαθηματικό Σχέδιο στα διδακτικά βιβλία},
url = {http://eudml.org/doc/236740},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Σωτήρης Βογιατζής
TI - Το Μαθηματικό Σχέδιο στα διδακτικά βιβλία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 234
EP - 255
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236740
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.