Κριτική και Σχεδιασμός της Ελληνικής Μαθηματικής Παιδείας

Γ. Π. Τσάμης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 102-108

How to cite

top

Γ. Π. Τσάμης. "Κριτική και Σχεδιασμός της Ελληνικής Μαθηματικής Παιδείας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 102-108. <http://eudml.org/doc/236741>.

@article{Γ1996,
author = {Γ. Π. Τσάμης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {102-108},
title = {Κριτική και Σχεδιασμός της Ελληνικής Μαθηματικής Παιδείας},
url = {http://eudml.org/doc/236741},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Π. Τσάμης
TI - Κριτική και Σχεδιασμός της Ελληνικής Μαθηματικής Παιδείας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 102
EP - 108
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236741
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.