Εφαρμογές και κατανόηση μαθηματικών εννοιών μέσω αλγόριθμων

Γιάννης Καρκάζης; Γιάννης Ράλλης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 566-579

How to cite

top

Γιάννης Καρκάζης, and Γιάννης Ράλλης. "Εφαρμογές και κατανόηση μαθηματικών εννοιών μέσω αλγόριθμων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 566-579. <http://eudml.org/doc/236742>.

@article{ΓιάννηςΚαρκάζης2003,
author = {Γιάννης Καρκάζης, Γιάννης Ράλλης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {566-579},
title = {Εφαρμογές και κατανόηση μαθηματικών εννοιών μέσω αλγόριθμων},
url = {http://eudml.org/doc/236742},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Καρκάζης
AU - Γιάννης Ράλλης
TI - Εφαρμογές και κατανόηση μαθηματικών εννοιών μέσω αλγόριθμων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 566
EP - 579
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236742
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.