Δραστηριόττιτες σε περιβάλλον Logo για την προσέγγιση της έννοιας της μεταβλητής

Λέττα Στεργιοπούλου-Καλαντζή; Κώστας Γκυρτής; Βασίλης Μπελεσιώτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 429-436

How to cite

top

Λέττα Στεργιοπούλου-Καλαντζή, Κώστας Γκυρτής, and Βασίλης Μπελεσιώτης. "Δραστηριόττιτες σε περιβάλλον Logo για την προσέγγιση της έννοιας της μεταβλητής." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 429-436. <http://eudml.org/doc/236743>.

@article{ΛέτταΣτεργιοπούλου1995,
author = {Λέττα Στεργιοπούλου-Καλαντζή, Κώστας Γκυρτής, Βασίλης Μπελεσιώτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {429-436},
title = {Δραστηριόττιτες σε περιβάλλον Logo για την προσέγγιση της έννοιας της μεταβλητής},
url = {http://eudml.org/doc/236743},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Λέττα Στεργιοπούλου-Καλαντζή
AU - Κώστας Γκυρτής
AU - Βασίλης Μπελεσιώτης
TI - Δραστηριόττιτες σε περιβάλλον Logo για την προσέγγιση της έννοιας της μεταβλητής
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 429
EP - 436
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236743
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.