Το Ηρωνικό κόσκινο

Χρήστος Κηπουρός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 606-609

How to cite

top

Χρήστος Κηπουρός. "Το Ηρωνικό κόσκινο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 606-609. <http://eudml.org/doc/236744>.

@article{ΧρήστοςΚηπουρός2004,
author = {Χρήστος Κηπουρός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {606-609},
title = {Το Ηρωνικό κόσκινο},
url = {http://eudml.org/doc/236744},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Κηπουρός
TI - Το Ηρωνικό κόσκινο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 606
EP - 609
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236744
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.