Η Δομή του Μαθήματος των Μαθηματικών στο Σύγχρονο ΤΕΙ

Βασίλειος Τσιάντος; Βασίλειος Σάλτας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 803-807

How to cite

top

Βασίλειος Τσιάντος, and Βασίλειος Σάλτας. "Η Δομή του Μαθήματος των Μαθηματικών στο Σύγχρονο ΤΕΙ." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 803-807. <http://eudml.org/doc/236745>.

@article{ΒασίλειοςΤσιάντος2005,
author = {Βασίλειος Τσιάντος, Βασίλειος Σάλτας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {803-807},
title = {Η Δομή του Μαθήματος των Μαθηματικών στο Σύγχρονο ΤΕΙ},
url = {http://eudml.org/doc/236745},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλειος Τσιάντος
AU - Βασίλειος Σάλτας
TI - Η Δομή του Μαθήματος των Μαθηματικών στο Σύγχρονο ΤΕΙ
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 803
EP - 807
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236745
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.