Ανάπτυξη λογισμικού για τη διδασκαλία του τρόπου κατασκευής τριγώνων σε μαθητές δημοτικού

Χαράλαμπος Μουζάκης; Θεόδωρος Μήταλας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 263-272

How to cite

top

Χαράλαμπος Μουζάκης, and Θεόδωρος Μήταλας. "Ανάπτυξη λογισμικού για τη διδασκαλία του τρόπου κατασκευής τριγώνων σε μαθητές δημοτικού." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 263-272. <http://eudml.org/doc/236746>.

@article{ΧαράλαμποςΜουζάκης1997,
author = {Χαράλαμπος Μουζάκης, Θεόδωρος Μήταλας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {263-272},
title = {Ανάπτυξη λογισμικού για τη διδασκαλία του τρόπου κατασκευής τριγώνων σε μαθητές δημοτικού},
url = {http://eudml.org/doc/236746},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Χαράλαμπος Μουζάκης
AU - Θεόδωρος Μήταλας
TI - Ανάπτυξη λογισμικού για τη διδασκαλία του τρόπου κατασκευής τριγώνων σε μαθητές δημοτικού
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 263
EP - 272
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236746
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.