Επίλυση προβλημάτων πολλαπλασιαστικής δομής από μαθητές Β΄ Τάξης

Γιώργος Φιλίππου; Κώστας Χρίστου; Μιχάλης Μιχαηλίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 335-346

How to cite

top

Γιώργος Φιλίππου, Κώστας Χρίστου, and Μιχάλης Μιχαηλίδης. "Επίλυση προβλημάτων πολλαπλασιαστικής δομής από μαθητές Β΄ Τάξης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 335-346. <http://eudml.org/doc/236747>.

@article{ΓιώργοςΦιλίππου1998,
author = {Γιώργος Φιλίππου, Κώστας Χρίστου, Μιχάλης Μιχαηλίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {335-346},
title = {Επίλυση προβλημάτων πολλαπλασιαστικής δομής από μαθητές Β΄ Τάξης},
url = {http://eudml.org/doc/236747},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Φιλίππου
AU - Κώστας Χρίστου
AU - Μιχάλης Μιχαηλίδης
TI - Επίλυση προβλημάτων πολλαπλασιαστικής δομής από μαθητές Β΄ Τάξης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 335
EP - 346
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236747
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.