Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας στη σχολική τάξη με τη χρήση των υπηρεσιών του Internet

Χαράλαμπος Μουζάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 305-312

How to cite

top

Χαράλαμπος Μουζάκης. "Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας στη σχολική τάξη με τη χρήση των υπηρεσιών του Internet." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 305-312. <http://eudml.org/doc/236748>.

@article{ΧαράλαμποςΜουζάκης1998,
author = {Χαράλαμπος Μουζάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {305-312},
title = {Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας στη σχολική τάξη με τη χρήση των υπηρεσιών του Internet},
url = {http://eudml.org/doc/236748},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Χαράλαμπος Μουζάκης
TI - Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας στη σχολική τάξη με τη χρήση των υπηρεσιών του Internet
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 305
EP - 312
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236748
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.