Κριτική και εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνολογικής ανάπτυξης

Δ. Κοντογιάννης; Ε. Ντζιαχρήστος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 118-130

How to cite

top

Δ. Κοντογιάννης, and Ε. Ντζιαχρήστος. "Κριτική και εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνολογικής ανάπτυξης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 118-130. <http://eudml.org/doc/236751>.

@article{Δ1998,
author = {Δ. Κοντογιάννης, Ε. Ντζιαχρήστος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {118-130},
title = {Κριτική και εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνολογικής ανάπτυξης},
url = {http://eudml.org/doc/236751},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Κοντογιάννης
AU - Ε. Ντζιαχρήστος
TI - Κριτική και εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνολογικής ανάπτυξης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 118
EP - 130
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236751
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.